Thiết kế

 
 
 
 
các dạng kết cấu chính
 
 
Mặt dựng 1
 
 
Mặt dựng 2
 
 
Mặt dựng 3
 
 
Mẫu 2
 
 
Mẫu 3
 
 
Mẫu 4
 
 
 
Mẫu 5
 
 
Nóc gió 1
 
 
Nóc gió 2