Lắp dựng

 
Lắp dựng I 40
 
 
Lắp dựng I 36
 
 
Lắp dựng I 38
 
 
Lắp dựng I 40
 
 
Lắp dựng I 90 cột giữa
 
 
Lắp dựng kèo đôi
 
 
Lắp dựng sàn
 
 
Lắp dựng thác nhiều tầng
 
 
Lắp kèo xưởng
 
 
Lắp xà gồ mái
 
 
Lắp xưởng có sàn thép