• Lắp dựng   Lắp dựng I 40     Lắp dựng I 36     Lắp dựng I 38     Lắp dựng I 40     Lắp dựng I 90 cột giữa     Lắp dựng kèo đôi     Lắp dựng sàn     Lắp dựng thác nhiều tầng     Lắp kèo xưởng     Lắp xà gồ mái     Lắp xưởng có sàn thép
  • Gia công   Gia công cột     Gia công cột     Gia công kèo     Gia công kèo 
  • Thiết kế   các dạng kết cấu chính     Mặt dựng 1     Mặt dựng 2     Mặt dựng 3     Mẫu 2     Mẫu 3     Mẫu 4     Mẫu 5     Nóc gió 1     Nóc gió 2